KAUFER SK s.r.o.
Nové Sady 376
951 24 Nové Sady

IČO: 50645081, kontaktné údaje: email obchod@kaufer.sk, (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“) informuje dotknutú osobu o splnení informačných povinností podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií.

Dotknutá osoba je v zmysle § 19 ods. 2 písm. e) zákona o OOÚ povinná poskytnúť osobné údaje na nižšie uvedený účel, v opačnom prípade nie je možné poskytnúť služby, o ktoré dotknutá osoba prejavila záujem.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

KAUFER SK s.r.o.
Nové Sady 376
951 24 Nové Sady

IČO: 50645081, kontaktné údaje: email obchod@kaufer.sk

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

2.1 Účel: uzatvorenie zmluvy a predzmluvné vzťahy

Právny základ:

čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že v procese uzatvorenia zmluvy bude spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov bude vykonávané prevádzkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní právnych služieb.

splnenie zákonnej povinnosti na daňové účely

čl. 6 ods.1 písm. c) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.

2.2 Účel: zasielanie newslettera, notifikácií a pod. o

čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

Prevádzkovateľ týmto oznamuje klientovi ako dotknutej osobe, že pokiaľ prejaví záujem o zasielanie notifikácií, zmien a noviel zákonov a pod., bez toho aby s prevádzkovateľom uzavrela zmluvu o poskytovaní služieb, bude spracúvať jeho emailovú adresu, na ktorú bude vyžiadané informácie zasielať po dobu 48 mesiacov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje bude spracúvať v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o OOÚ a nariadeniu GDPR.

3. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov pre účely podľa bodov 2.1 a 2.2: doba určitá – doba určená zákonmi na uplatňovanie práv a povinností vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Dobu nie je vopred možné určiť, keďže zastupovanie súdnych prípadov resp. obhajoba môže trvať niekoľko rokov.

4. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo: požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, kedykoľvek svoj súhlas odvolať, podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o OOÚ. Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to prostredníctvom emailu info@romira.sk, alebo písomne na poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby v súvislosti s vyššie uvedenými právami v zákonných lehotách.

5. Cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa umiestňujú na technickom zariadení pri návšteve webovej stránky. Prostredníctvom súborov cookies však nie je možné priamo identifikovať konkrétnu osobu. Súbory cookies sa používajú na zvýšenie efektivity návštev na webovej stránke. Cookies umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní (analytické cookies). V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme Vaše osobné údaje. Prevádzkovateľ používa službu Google Analytics od spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Informácie o ochrane súkromia nájdete TU

Ak budete mať k ukladaniu cookies otázky, môžete nás kontaktovať na:

Emailová adresa: obchod@kaufer.sk

Váš partner pre paletovú prepravu

Pozrieť ďaľšie

Kontakt

Firemné údaje

KAUFER SK s.r.o.
IČO: 50645081
DIČ: 2120414835
IČ DPH: SK2120414835

Naša adresa

KAUFER SK s.r.o.
Nové Sady 376
951 24 Nové Sady
Slovenská republika

Copyright © 2024 ASK Project

Návrat hore